Privacybeleid

1. GEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Bedrijfsnaam: ESCANDELL SAL ROSSA, SL (hierna het "Bedrijf" of de "Verantwoordelijke"). CIF: B57486730 Adres: LG APTOS. SAL ROSSA-PLAYA DEN BOSSA - 07817 - SANT JORDI DE SES SALINES - ILLES BALEARS Telefoon: 971306449  E-mail voor communicatie over gegevensbescherming: info@salrossa.com

1.1. Toepasselijke regelgeving

Ons Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt ingetrokken, en in wat niet in strijd is met de bovengenoemde Verordening, door de bepalingen van het Spaanse wetgevende kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en geeft u uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hierin vermelde doeleinden en voorwaarden.

Het bedrijf kan dit Privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos). Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld met de Juridische kennisgeving, het Cookiebeleid en de Algemene voorwaarden die, in voorkomend geval, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, als de toegang enige specialiteit inhoudt op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. Functionaris voor gegevensbescherming

Het bedrijf heeft geen functionaris voor gegevensbescherming.

 

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verwerking die wij van uw persoonlijke gegevens uitvoeren, beantwoordt aan de volgende doeleinden:

- U informatie verstrekken met betrekking tot de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden en die op deze website worden beschreven.

- Het contracteren van onze diensten door de bijbehorende offerte/bestelling te accepteren en/of een commercieel contract te ondertekenen.

- U per e-mail en/of per post nieuws en updates over onze entiteit te sturen, evenals updates van onze catalogus van producten en diensten.

 

2.1. Bewaartermijn van uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of de beperking van de verwerking aanvraagt. In dergelijke gevallen zullen wij uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste termijnen geblokkeerd houden.

 

3. LEGITIMITEIT EN VERZAMELDE GEGEVENS

De legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die wordt verleend door een positieve en bevestigende handeling (het bijbehorende formulier invullen en het vakje voor acceptatie van dit beleid aanvinken) op het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

3.1. Toestemming om uw gegevens te verwerken

Door de formulieren in te vullen, het vakje "Ik accepteer het Privacybeleid" aan te vinken en te klikken om de gegevens te verzenden, of door e-mails naar het bedrijf te sturen via de accounts die voor dit doel zijn ingeschakeld, verklaart de gebruiker dat hij of zij dit Privacybeleid heeft gelezen en uitdrukkelijk heeft aanvaard, en verleent de gebruiker zijn of haar ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in overeenstemming met de aangegeven doeleinden.

3.2. Gegevenscategorieën

De verzamelde gegevens hebben betrekking op de categorie identificerende gegevens, zoals: voor- en achternaam, telefoon, postadres, bedrijf, e-mailadres, evenals het IP-adres van waaruit u toegang hebt tot het gegevensverzamelingsformulier.

 

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In het kader van ons streven om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, volgens artikel 32 van de AVG van de EU 679/2016.

 

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Er zijn geen overdrachten van gegevens of internationale overdrachten van uw gegevens voorzien, behalve die welke zijn toegestaan door de fiscale, commerciële en telecommunicatiewetgeving, evenals in die gevallen waarin een gerechtelijke autoriteit dit vereist.

 

6. GEBRUIKERSRECHTEN

Elke belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, verwerken. De belanghebbenden hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. De persoon die verantwoordelijk is voor het dossier zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

In overeenstemming met de huidige wetgeving hebt u de volgende rechten: het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, het recht om de rectificatie of verwijdering ervan te vragen, het recht om de beperking van de verwerking te vragen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens en eveneens om de verleende toestemming in te trekken.

6.1. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon en het bijbehorende formulier voor de uitoefening van het gekozen recht aanvragen. Optioneel kunt u naar de bevoegde controleautoriteit gaan om aanvullende informatie over uw rechten te verkrijgen. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten zijn het telefoonnummer 971306449 en het e-mailadres: info@salrossa.com. Vergeet niet een kopie bij te voegen van een document waarmee wij u kunnen identificeren.

 

7. TOESTEMMING VOOR DE VERZENDING VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel geldt het volgende: door het formulier voor gegevensverzameling in te vullen en het bijbehorende vakje "Ik accepteer de verzending van elektronische communicatie" aan te vinken, verleent u uitdrukkelijke toestemming om informatie over het Bedrijf naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen te sturen.

Speciale aanbiedingen

Ontdek de beste aanbiedingen alleen op onze officiële website

Alleen hier krijgt u de beste voorwaarden voor uw reservering

en kunt u genieten van uw vakantie op Ibiza zonder te veel te betalen.

Neem contact met ons op

We wachten op u

Voor alle informatie over onze appartementen, gelieve dit formulier in te vullen.

X